Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nordic Technologies”, reģistrācijas Nr. 40003542000, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114, (turpmāk – Sabiedrība) savas darbības nodrošināšanai apstrādā personas datus. Lai sniegtu informāciju par fizisko personas datu apstrādi, Sabiedrība ir pieņēmusi šo privātuma politiku, kurā ietverta informācija klientiem, preču un pakalpojumu piegādātājiem un Sabiedrības telpu apmeklētajiem par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi.
Šī privātuma politika sniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

• Kāds ir tiesiskais pamats personas datu apstrādei?
• Kādus personas datus mēs apstrādājam, un kāds ir apstrādes pamats un nolūks?
• Kas apstrādā Jūsu personas datus, un vai tie var tikt izpausti trešajām personām?
• Cik ilgi tiek glabāti personas dati?
• Kādas ir Jūsu tiesības?
• Kur vērsties, ja Jums rodas papildus jautājumi?

Kāds ir tiesiskais pamats personas datu apstrādei?

Tiesības apstrādāt personas datus nosaka un ierobežo Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula), kura nosaka personas datu apstrādes tiesiskos pamatus. Sabiedrības veiktās Jūsu personas datu apstrādes pamati var būt:
a. Jūsu piekrišana – ja Jūs esat brīvi un patstāvīgi pieņēmis lēmumu sniegt piekrišanu, kādu konkrētu savu personas datu apstrādei noteiktu nolūku sasniegšanai;
b. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Sabiedrība varētu noslēgt ar Jums līgumu, kā arī izpildīt savas līgumsaistības, Sabiedrībai var būt nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus;
c. Juridisko pienākumu izpilde – lai Sabiedrība varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, piemēram, veikt darījumu uzskati grāmatvedības vajadzībām;
d. Vitālu interešu aizsardzība – nepieciešamība aizsargāt kādas fiziskās personas īpaši svarīgas intereses, piemēram, dzīvību vai veselību;
e. Leģitīmās intereses – svarīgu Sabiedrības vai trešo personu interešu aizsardzība (piemēram, Sabiedrības īpašuma aizsardzība, ko var nodrošināt video novērošanas veikšana).

Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāds ir apstrādes pamats un nolūks?

Personas datus Sabiedrība apstrādā tikai tad, ja pastāv nepieciešamība veikt to apstrādi, lai sasniegtu konkrētu mērķi jeb nolūku. Turklāt Personas datu apstrāde vienmēr balstās uz konkrētu Personas datu apstrādes tiesisko pamatu. Sabiedrība Personas datus neapstrādā, ja apstrādei nav konkrēta nolūka un tiesiskā pamata.
Personas dati / datu kategorija:
– Līguma noslēgšanai, līguma izpildei un rēķinu izrakstīšanai nepieciešamie dati:
• vārds, uzvārds
• ieņemamais amats
• kontaktinformācija
– Apstrādes tiesiskais pamats:
Pasākumi līguma noslēgšanai, līguma izpilde.
– Nolūks:
Līguma noslēgšana un izpilde, saziņa.

Personas datu apstrāde, veicot videonovērošanu.
– Personas dati / datu kategorijas:
Personas videoattēls.
– Apstrādes tiesiskais pamats:
Sabiedrības un trešo personu leģitīmās intereses.
– Nolūks:
Cilvēka dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzība,
kā arī noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana
un iespējamo likuma pārkāpēju identificēšana.

Kas apstrādā Jūsu personas datus un vai tie var tikt izpausti trešajām personām?

Jūsu personas datus apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.
Jūsu personas dati tam minimāli nepieciešamā apjomā var tikt nodoti šādiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām:
a. valsts vai pašvaldību iestādēm, pamatojoties uz Sabiedrības pienākumu sniegt konkrētus personas datus (Sabiedrības kā personas datu pārziņa juridisko pienākumu izpildei);
b. tiesībsargājošām iestādēm, ja videonovērošanas ieraksti satur datus par iespējamu noziedzīgu nodarījumu vai citu likuma pārkāpumu (Sabiedrības īpašuma un citu personu leģitīmo interešu aizsardzībai);
c. personām, kuras Sabiedrībai sniedz pakalpojumus Sabiedrības veiktās komercdarbības nodrošināšanai (Sabiedrības leģitīmo interešu veikt komercdarbību nodrošināšanai);
d. Sabiedrības uzņēmumu grupā ietilpstošajām sabiedrībām Sabiedrības veiktās komercdarbības nodrošināšanai (Sabiedrības leģitīmo interešu veikt komercdarbību nodrošināšanai).

Cik ilgi tiek glabāti Personas dati?

Sabiedrība personas datus apstrādā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami nolūkam, kuram tie ievākti vai citādi apstrādāti un pastāv tiesiskais pamats to apstrādei. Personas datus sabiedrība uzglabā tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
a. personas dati ir nepieciešami konkrētajam nolūkam;
b. nav notecējis normatīvajos aktos noteiktais dokumentu, kas satur personas datus, glabāšanas termiņš;
c. nav notecējis normatīvajos tiesību aktos noteiktais noilguma termiņš, kura ietvaros Sabiedrība vai klients var celt prasību tiesā un konkrētie personas dati attiecas uz šādām iespējamām prasībām;
d. personas dati ir nepieciešami Sabiedrības vai trešo personu leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai, un personas datu apstrāde šajā nolūkā ir svarīgāka par personas pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzības interesēm;
e. persona nav atsaukusi piekrišana savu personas datu apstrādei, ja konkrēto personas datu apstrāde balstīta uz piekrišanu (turklāt, ja piekrišanā noteikts konkrēts glabāšanas termiņš, tad piekrišanas atsaukšana ir pamats šo personas datu dzēšanai; pretējā gadījumā personas dati tiek dzēsti pēc glabāšanas termiņa notecēšanas).

Pēc glabāšanas perioda beigām Personas dati tiek dzēsti tādā veidā, ka Personas dati ir neatgriezeniski zuduši un tos vairs nav iespējams atjaunot.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības:
a. Piekļūt saviem personas datiem – saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, kā arī saņemt apstrādē esošo datu kopiju.
b. Pieprasīt savu personas datu labošanu (tostarp, papildināšanu), ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
c. Pieprasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti, vai personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas tiek atsaukta.
d. Saņemt vai nosūtīt savus personas datus citai personai (personas datu kontrolierim) – šīs tiesības var izmantot gadījumā, kad Personas dati apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde notiek automatizēti.
e. Ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, ja Jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti līdz brīdim, kamēr Sabiedrība nav pabeigusi personas datu precizitātes pārbaudi.
f. Iebilst pret personas datu apstrādi – ja apstrāde pamatota uz Sabiedrības vai citu personu leģitīmajām interesēm. Šādā gadījumā Sabiedrība veic pieprasītāja interešu, tiesību un brīvību aizsardzības nozīmīguma salīdzinājumu ar Sabiedrības vai trešo personu leģitīmo interešu svarīgumu.
g. Atsaukt piekrišanu, ja apstrāde notiek uz piekrišanas pamata. Atsaukt piekrišanu var rakstot uz sekojošu e-pasta adresi: dati@industrial-park.lv.

Ir iespējami gadījumi, kad Jūsu kā datu subjekta pieprasījumi var arī netikt apmierināti, jo datu subjektu tiesību īstenošanai var būt noteikti izņēmumi, piemēram, konkrēto personas datu apstrāde var būt nepieciešama citu svarīgu interešu aizsardzībai, normatīvo aktu prasību izpildei u. tml. Tādēļ Sabiedrība rūpīgi un katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi izskatīs katra pieprasījuma pamatotību, izvērtēs konkurējošas intereses, visus citus apstākļus un sniegs Jums atbildi.

Pie kā vērsties, ja Jums rodas papildus jautājumi?

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi par personas datu apstrādi, droši sazinieties izmantojot zemāk norādīto Sabiedrības kontaktinformāciju. Atbilde Jums tiks sniegta mēneša laikā no jautājuma saņemšanas dienas.

• E-pasta adrese: support@n-t.lv
• Pasta adrese: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nordic Technologies”, Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Papildus minētajam, ja Jūs uzskatiet, ka ir aizskartas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības par savu personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Sabiedrība rezervē tiesības, mainoties personas datu apstrādes apstākļiem (piemēram, mainoties apstrādājamiem personas datu veidiem, apstrādes nolūkiem), izdarīt grozījumus šajā privātuma politikā, lai tā atbilstu faktiskajai Sabiedrības veiktajai personas datu apstrādei. Tādēļ Jūs tiekat aicināts ikreiz iepazīties ar jaunāko, aktuālo Sabiedrības privātuma politikas redakciju.

Privātuma politika

Sīkdatņu politika